Selasa, 03 Mei 2011

sesorah 'kamardikan RI'

Assalamu’alaikum wr.wb

        Ibu Guru ingkang kula hormati, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur Alhamdulillah, dene kula panjenengan sami taksih pinaringan Rahmat saha Hidayahipun, katitik kula panjenengan sekaliyan taksih saged makempal wonten ing papan mriki. Wonten ing mriki, kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kamardikan Republik Indonesia.
        Kita sedaya mangertos, bilih atusan taun kita dipun jajah. Rakyat didamel ajrih dening boten adilipun koloni asing. Kanthi landhasan kekajengan ingkang kuwat, rakyat berjuwang kangge mardika, wonten ing tanggal 17 Agustus 1945. Pramila, rakyat Indonesia mengeti saben 17 Agustus, kangge mengenang lan mengeti Kamardikan Republik Indonesia ugi pengorbanan para pahlawan ingkang sampun gugur berjuwang kangge kamardikan.
        Kathah manika warna raos syukur awit kanugrahan kasebat. Antawisipun jalan santai sesarengan satunggal RW, ngecet gapura, pasang umbul-umbul, pasang lampu manika warni, ugi ndandosi lingkungan kanthi aksesoris merah putih. Lomba ingkang dipun wontenaken, antawisipun panjat pinang, tarik tambang, balap karung, mangan krupuk, lan sanes-sanesipun.
        Acara inti dipun wontenaken tirakatan wonten ing malem tanggal 17. Pramila saking menika, kita dandosi dhiri kita sakderengipun telat, ugi nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT supados saged ndandosaken sedayanipun masa depan bangsa ingkang langkung sae.
        Kula kinten kirang wicaksana manawi kathah-kathah anggen kula matur. Pramila kula cekapi semanten semawon atur kula, mbok bilih klenta-klentuning rembak kula ingkang kirang mranani, kula tansah nyuwun agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum wr.wb

4 komentar: